ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน อาคารปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ
สรุปผลงานการจัดการอบรมปฏิบัติธรรมวัสสนากัมมัฏฐาน
ตารางที่ 1: สรุปการจัดอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานตลอดปี 2549 ณ ศูนย์วิปัสสนาฯ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
ลำดับ หลักสูตร พ.ศ.2549
ระหว่างวันที่ เดือน จำนวนผู้ปฏิบัติ
1 พื้นฐานการเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน 28 - 30 ม.ค. 120
2 พื้นฐานการเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน 11 - 13 ก.พ. 120
3 พื้นฐานการฝึกสติพัฒนาจิต (อายุ 4 - 16 ปี) 17 - 21 มี.ค. 90
4 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 24 - 31 มี.ค. 200
5 ค่ายความรู้คู่คุณธรรม ฝึกสติ ภาวนา 16 - 20 เม.ย. 72
6 อบรมครูสอนวิชาพระพุทธ- ศาสนา 22 - 30 เม.ย. 120
7 ค่ายธรรมะสำหรับครอบครัว พ่อ,แม่,ลูก 05 - 12 พ.ค. 120
8 พื้นฐานการเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน 13 - 15 พ.ค. 120
9 พื้นฐานการเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน 27 - 29 พ.ค. 120
10 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 17 - 24 มิ.ย. 200
11 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 17 - 24 ก.ค. 200
12 พื้นฐานการเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน 29 - 31 ก.ค. 120
13 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 03 - 10 ก.ย. 200
14 พื้นฐานการเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน 28 - 30 ก.ย. 120
15 พื้นฐานการเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน 14 - 16 ต.ค. 120
16 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 24 - 31 ธ.ค. 200
รวม (คน) 2,242
ตารางที่ 2: สรุปการจัดอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานตลอดปี 2550 ณ ศูนย์วิปัสสนาฯ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
ลำดับ หลักสูตร พ.ศ.2550
ระหว่างวันที่ เดือน จำนวนผู้ปฏิบัติ
1 พื้นฐานการเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน 24 - 26 ก.พ. 120
2 ค่ายความรู้คู่คุณธรรม ฝึกสติ ภาวนา 26 - 30 เม.ย. 90
3 ค่ายความรู้คู่คุณธรรม 02 - 04 พ.ค. 90
4 ค่ายธรรมะสำหรับครอบครัว พ่อ,แม่,ลูก 05 - 12 พ.ค. 120
5 พื้นฐานการเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน 26 - 28 พ.ค. 120
6 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 17 - 24 มิ.ย. 200
7 วิปัสสนาในชีวิตประจำวัน ฝึกสติ ดูจิต 07 - 11 ก.ค. 90
8 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 17 - 24 ก.ค. 200
9 พื้นฐานการเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน 28 - 30 ก.ค. 120
10 พื้นฐานการเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน 04 - 06 ส.ค. 120
11 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 03 - 10 ก.ย. 200
12 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 05 - 12 ต.ค. 200
13 ค่ายธรรมะฝึกสติพัฒนาจิตสร้างสำนึกกตัญญูห่างไกลสิ่งเสพติด 13 - 15 ต.ค. 120
14 โครงการความรู้คู่คุณธรรม 20 - 23 ต.ค. 120
15 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 24 - 31 ธ.ค.
200
รวม (คน) 2,110
ตารางที่ 3: สรุปการจัดอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานตลอดปี 2551 ณ ศูนย์วิปัสสนาฯ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
ลำดับ หลักสูตร พ.ศ.2551
ระหว่างวันที่ เดือน จำนวนผู้ปฏิบัติ
1 วิปัสสนาในชีวิตประจำวัน ฝึกสติ ดูจิต 12 - 14 ม.ค. 90
2 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 12 - 21 ม.ค. 140
3 วิปัสสนาในชีวิตประจำวัน ฝึกสติ ดูจิต 23 - 25 ก.พ. 90
4 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 17 - 24 มี.ค. 200
5 วิปัสสนาในชีวิตประจำวัน ฝึกสติ ดูจิต 06 - 08 เม.ย. 90
6 ค่ายความรู้คู่คุณธรรม ฝึกสติ ภาวนา 17 - 21 เม.ย. 90
7 ค่ายธรรมะสำหรับครอบครัว พ่อ,แม่,ลูก 05 - 13 พ.ค. 80
8 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 17 - 24 มิ.ย. 200
9 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 17 - 24 ก.ค. 200
10 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 05 - 12 ส.ค. 140
11 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 03 - 10 ก.ย. 200
12 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 05 - 12 ต.ค. 200
13 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 24 - 01 ธ.ค.-ม.ค 200
รวม (คน) 1,920
ตารางที่ 4: สรุปการจัดอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานตลอดปี 2552 ณ ศูนย์วิปัสสนาฯ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
ลำดับ หลักสูตร พ.ศ.2552
ระหว่างวันที่ เดือน จำนวนผู้ปฏิบัติ
1 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 14 - 21 ม.ค. 140
2 วิปัสสนาในชีวิตประจำวัน ฝึกสติ ดูจิต 01 - 03 ก.พ. 90
3 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 17 - 24 มี.ค. 200
4 วิปัสสนาในชีวิตประจำวัน ฝึกสติ ดูจิต 18 - 20 เม.ย. 90
5 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 10 - 17 มิ.ย. 140
6 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 17 - 24 ก.ค. 200
7 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 05 - 12 ส.ค. 140
8 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 03 - 10 ก.ย. 200
9 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 29 - 06 ก.ย.-ต.ค. 140
10 วิปัสสนาในชีวิตประจำวัน ฝึกสติ ดูจิต 17 - 19 ต.ค. 90
11 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 17 - 24 พ.ย. 200
12 ค่ายธรรมะฝึกสติพัฒนาจิต (อายุ ๔-๑๘ ปี) 26 - 30 ธ.ค. 90
13 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 24 - 01 ธ.ค.-ม.ค 200
รวม (คน) 1,920
ตารางที่ 5: สรุปการจัดอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานตลอดปี 2553 ณ ศูนย์วิปัสสนาฯ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
ลำดับ หลักสูตร พ.ศ.2553
ระหว่างวันที่ เดือน จำนวนผู้ปฏิบัติ
1 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 05 - 12 ม.ค. 75
2 วันมาฆบูชา 07 - 09 ก.พ. 120
3 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 17 - 24 มี.ค. 200
4 ค่ายความรู้คู่คุณธรรม ฝึกสติภาวนา 22 - 26 เม.ย. 72
5 วิปัสสนาในชีวิตประจำวัน ฝึกสติ ดูจิต 08 - 10 พ.ค. 90
6 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 10 - 17 มิ.ย. 200
7 วิปัสสนาในชีวิตประจำวัน ฝึกสติ ดูจิต 06 - 08 ก.ค. 90
8 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 17 - 24 ก.ค. 200
9 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 05 - 12 ส.ค. 200
10 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 03 - 10 ก.ย. 200
11 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 17 - 24 พ.ค. 200
12 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 24 - 01 ธ.ค.-ม.ค 200
รวม (คน) 1,847
ตารางที่ 6: สรุปการจัดอบรมวิปัสสนากัมมัฏฐานตลอดปี 2554 ณ ศูนย์วิปัสสนาฯ วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
ลำดับ หลักสูตร พ.ศ.2554
ระหว่างวันที่ เดือน จำนวนผู้ปฏิบัติ
1 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 05 - 12 ม.ค. 140
2 ฝึกสติ พัฒนาจิต (งดพูด) "วันมาฆบูชา" 18 - 20 ก.พ. 100
3 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 17 - 24 มี.ค. 140
4 พื้นฐานการเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน (ศุกร์ 18.00 น.-เสาร์-อาทิตย์ 12.00 น.) 01 - 03 เม.ย. 100
5 ค่ายความรู้คู่คุณธรรม ฝึกสติ ภาวนา อำไพเทคนิค (จำกัดอายุ 7-12 ปี) 16 - 20 เม.ย. 72
6 ฝึกสติ พัฒนาจิต (งดพูด) "วันวิสาขบูชา" 15 - 17 พ.ค. 100
7 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 02 - 09 มิ.ย. 140
8 ฝึกสติ พัฒนาจิต (งดพูด) "วันอาสาฬหบูชา-วันเข้าพรรษา" 14 - 16 ก.ค. 100
9 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 17 - 24 ก.ค. 140
10 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 05 - 12 ส.ค. 140
11 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 03 - 10 ก.ย. 140
12 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 01 - 08 ต.ค. 140
13 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข 11 - 17 พ.ย. 140
14 ฝึกสติ พัฒนาจิต (งดพูด) "วันเฉลิมพระชนม์พรรษา" 03 - 05 ธ.ค. 100
15 การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข ทำบุญส่งท้ายปีเก่า...ถวายภัตตาหารเพล...ร่วมเจริญพระพทธมนต์หน้าองค์หลวงพ่อโต ต้อนรับปีใหม่เพื่อความเป็นสิริมงคล...ใส่บาตรเช้าวันปีใหม่... 24 - 01 ธ.ค. - ม.ค. 240
รวม (คน) 1,932
ดาวน์โหลดใบสมัคร โบรชัวร์ และอื่นๆ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครการปฏิบัติธรรม ในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถป้อนข้อมูลลงในฟอร์มได้เลย (ฟรี!)
Read more
บล็อก สนทนา พูดคุย ปรึกษาหารือกันในกลุ่มสมาชิก ทั้งเก่าและใหม่ หรือสอบถามปัญหากัน เป็นต้น
Read more
ร่วมทำบุญบริจาค-ออนไลน์ ขอเชิญร่วมสร้างกุศลกับทางวัดด้วยการบริจาค ทรัพย์ เพื่อใช้จ่ายในการฝึกอบรม-ปฏิบัติธรรม
Read more
สมทบทุนบุญนิธิฯ-ออนไลน์ ขอเชิญทุกๆ ท่านร่วมกุศลก่อตั้งกองทุนบุญนิธิฯ เพิ่มทุนหรือสมทบทุนกองทุนบุญนิธิฯ เพื่อการปฏิบัติธรรม ณ วัดอินทรวิหาร
Read more