ศูนย์วิปัสสนากัมมัฏฐาน อาคารปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ
เล่าความนำบอก
การประกอบพิธีเปิดใช้อาคารปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ ของวัดอินทรวิหาร ที่ได้จัดขึ้นเป็นงานที่สร้างความประหลาดใจแก่หลายๆ ท่าน ด้วยได้ทราบโดยทั่วกันว่าอาคารหลังนี้ได้เริ่มก่อสร้างมาเมื่อไม่นานนี้เอง โดยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงพระเมตตามาประกอบพิธีวางศิลาฤกษ์ เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2538 ใช้เวลาการก่อนสร้างจนแล้วเสร็จสมบูรณ์ด้วยเวลาเพียง 18 เดือน เป็นอาคารที่ใช้เฉพาะการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานเพียงอย่างเดียว ที่เกิดขึ้นกลางกรุงเทพมหานคร
medihistory
ขอเล่าความนำบอกว่าทำไมถึงต้องสร้างอาคารหลังนี้ขึ้น แต่เดิมการปฏิบัติธรรมของวัดอินทรวิหาร ได้ใช้ศาลาชินบัญชรด้านล่างของศาลาการเปรียญของวัดเป็นที่ฝึกหัดปฏิบัติธรรม แต่เมื่อมีผู้สนใจมาปฏิบัติมากขึ้นๆ โดยลำดับ ทำให้เกิดความไม่สะดวกในการใช้สถานที่
เมื่อวัดอินทรวิหารได้ที่ดินของวัดซึ่งผู้มีศรัทธาได้ให้ความร่วมมือ จึงได้ดำริจัดสร้างอาคารปฏิบัติธรรมเป็นเอกเทศขึ้นในเนื้อที่เกือบ 1 ไร่ เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด (สูง) 5 ชั้น ซึ่งจะใช้ประโยชน์ได้ทุกชั้น ในการปฏิบัติวิปัสสนากัมมัฏฐานกับจำนวนผู้สนใจเข้าปฏิบัติได้มากขึ้น (ประมาณ) 300 – 500 ท่าน อันจักก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลแก่มวลหมู่มนุษยชาติทั้งหลาย
งานก่อนสร้างมีอุปสรรคมากมายเพราะอยู่ใกล้ชุมชนแออัด วัดต้องใช้ความมานะอดทนอย่างแรงกล้า ด้วยศรัทธาและความร่วมมือของหลายๆ ฝ่าย ทำให้งานก่อนสร้างได้สำเร็จสมตามความมุ่งหมาย และเพื่อให้ใช้ประโยชน์ได้อย่างมาก แก่ผู้สนใจใฝ่ในการปฏิบัติธรรมซึ่งมีมากขึ้นๆ ทุกวัน ได้ทราบจากคุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย ซึ่งเป็นแม่ทางธรรมของลูกโยคีทั้งหลาย ว่ามีผู้ประสงค์ให้แม่เปิดสอนให้มากๆ ครั้งขึ้น แต่ก็ลำบากด้วยสถานที่ ฉะนั้นอาคารปฏิบัติธรรมหลังนี้จะเป็นสถานที่รองรับผู้ปฏิบัติได้อย่างมากมาย โดยเฉพาะปัจจัยเริ่มต้นของการก่อสร้างก็มาจากลูกโยคีที่คุณแม่ ดร. สิริ กรินชัย ได้สอนมาเป็นส่วนมาก
วัดอินทรวิหาร หวังเป็นอย่างยิ่งว่าท่านทั้งหลายจะได้ร่วมใจกันบริหารใช้สอยอาคารหลังนี้ให้เป็นประโยชน์สมตามความมุ่งหมาย ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ขององค์หลวงพ่อโต ความดีงามของท่านเจ้าประคุณสมด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี) หลวงปู่ภู หลวงปู่เงิน พระครูวรภัตติคุณ และความตั้งใจในการปฏิบัติธรรมของท่านทั้งหลาย จงเป็นตบะเดชะปกป้องคุ้มครองรักษาให้ทุกๆ ท่าน จงประสบซึ่งความสุข ความเจริญ ยิ่งด้วยจตุรพิธพรชัย และได้มีโอกาสปฏิบัติธรรมจนได้สำเร็จมรรคผล นิพพาน ทุกท่าน ทุกคน เทอญ1

ตึกปฏิบัติธรรม เฉลิมพระเกียรติ
   
ตึกห้าชั้น อันโอฬาร อาคารนี้ สมเป็นที่ ฝึกธรรม แม่นำสอน
หลวงพ่อท่าน เนรมิตร จิตรอนรอน ประเดี๋ยวรอ้น เดียวหนาว ราวเป็นไข้
ในที่สุด ก็สำเร็จ เสร็จประสงค์ สิ่งจำนงค์ ก็เสร็จ สำเร็จได้
เป็นที่เหมาะ ฝึกธรรม สมดังใจ คุณแม่ได้ ตามประสงค์ ตรงต้องการ
ได้มีการ จัดระเบียบ ไว้เรียบร้อย คนมากน้อย มีห้อง จองสถาน
จะสองร้อย สองคนได้ ไม่ยากนาน วิทยากรท่าน มีประจำ นำสอนใจ
หลวงพ่อท่าน ประกาศย้ำ เป็นธรรมทาน ไม่มีการ เรียกร้อง เงินทองให้
จะมีมั่ง หรือมั่งมี มิยุ่งใจ ปฏิบัติได้ ทุกคน ถ้าสนใจ
ที่ยังขาด คือ “กองทุน” บุญนิธิ ท่านดำริ เงินของวัด ไม่จัดจ่าย
ใช้ดอกผล จากกองทุน หมุนเวียนว่าย มาใช้จ่าย เจ้าหน้าที่ มีมากมาย
ต้องมีเงิน สิบล้านทุน บุญนิธิ จึงพอผลิ เอาผลดอก ออกพอจ่าย
คนประจำ เจ้าหน้าที่ มีมากมาย ทั้งใช้จ่าย น้ำไฟท่าน งานทุกสิ่ง
จึงวัดอิน ทรวิหาร อาคารนี้ สมเป็นที่ รวมโยคี อย่างดียิ่ง
ไม่รังเกียจ ทุกชนชั้น ด้วยใจจริง ไม่ทอดทิ้ง คอยเกื้อกูล หนุนบริการ
เป็นศูนย์กลาง ไม่ไกลใกล้ ไปมาคล่อง เชิญมาลอง ปฏิบัติธรรม กรรมฐาน
มีคุณแม่ คอยมาให้ ธรรมทาน เสมือนบ้าน ของท่าน เป็นประจำ
จะเป็นศูนย์ รวมข่าวกรอง ของคุณแม่ ไปเผยแพร่ หรือป่วยไข้ ให้ข่าวสาร
แก่โยคี ผู้เคารพ นบสักการ ถามเหตุการณ์ สถานใด ได้ทันที
กัตญญู รู้คุณท่าน นั้นประเสริฐ พระคุณแม่ ล้ำเลิศ ประเสริฐศรี
เมื่อรู้ข่าว ควรรับใช้ ไปทันที คุณแม่ท่าน คงยินดี เปรมปรีดา
ลูกโยคี น้อมมนัส ไตรรัตน์เจ้า สิ่งศิกดิ์สิทธิ์ คอยเฝ้า เข้ารักษา
ให้สถาน นี้อุดม สมเจตนา คุณแม่มา พัฒนาจิต เป็นนิจ... เทอญ
 
วัตถุประสงค์ของการสร้างอาคารปฏิบัติธรรม “เฉลิมพระเกียรติ”
วัดอินทรวิหาร บางขุนพรหม กรุงเทพมหานคร
  • เพื่อใช้เป็นอาคารสถานที่ปฏิบัติธรรมโดยเอกเทศของวัดเป็นการถาวรใจกลางกรุงเทพมหานคร
  • เป็นที่สำหรับฝึกอบรมผู้มีศรัทธาให้เข้าถึงหลักธรรมโดยแท้จริงด้วยการปฏิบัติธรรมด้วยตนเอง
  • เป็นการให้เปล่า โดยไม่หวังประโยชน์ตอบแทนใดๆ ทั้งสิ้น
  • ดำเนินงานโดยไม่เกี่ยวข้องกับการเมือง
  • ใช้ประโยชน์ในการแนะนำชี้แนะให้แนวทางแก่สาธุชนทุกวันตลอดทั้งปี
  • เพื่อพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
  • ส่งเสริมสนับสนุนการปฏิบัติธรรมวิปัสสนากัมมัฏฐานโดยตรง
  • ผู้ตั้งใจจริงปฏิบัติโดยเคร่งครัดย่อมได้รับความสุขที่แท้จริง
  • กำหนดสติกับ... อารมณ์ปัจจุบัน หมั่นจงกรม... บ่มสมาธิ ได้บรรลุมรรคผล นิพพาน แล...
  1. บทความนี้เขียนขึ้นในสมัยที่พระเดชพระคุณหลวงพ่อเจ้าอาวาสดำรงค์ยศที่ "พระโสภณธรรมวงศ์", ที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดอาคารปฏิบัติธรรม "เฉลิมพระเกียรติ" วัดอินทรวิหาร เทเวศร์ กรุงเทพมหานคร, 24 ธ.ค. 2539
หลักสูตรวิปัสสนากัมมัฏฐานที่เปิดอบรม
หลักสูตรที่เปิดสอน
ค่ายความรู้คู่คุณธรรม
การพัฒนาจิตให้เกิดปัญญาและสันติสุข
ค่ายความรู้คู่คุณธรรม ฝึกสติ ภาวนา
ค่ายธรรมะฝึกสติพัฒนาจิต (อายุ 4-18 ปี)
ค่ายธรรมะฝึกสติพัฒนาจิตสร้างสำนึกกตัญญูห่างไกลสิ่งเสพติด
ค่ายธรรมะสำหรับครอบครัว พ่อ,แม่,ลูก
พื้นฐานการเจริญวิปัสสนากัมมัฎฐาน
พื้นฐานการฝึกสติพัฒนาจิต (อายุ 4 - 16 ปี)
ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันมาฆบูชา
ปฏิบัติธรรมเนื่องในวันวิสาขบูชา
วิปัสสนาในชีวิตประจำวัน ฝึกสติ ดูจิต
อบรมครูสอนวิชาพระพุทธศาสนา
ดาวน์โหลดใบสมัคร โบรชัวร์ และอื่นๆ ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครการปฏิบัติธรรม ในรูปแบบไฟล์ PDF สามารถป้อนข้อมูลลงในฟอร์มได้เลย (ฟรี!)
Read more
บล็อก สนทนา พูดคุย ปรึกษาหารือกันในกลุ่มสมาชิก ทั้งเก่าและใหม่ หรือสอบถามปัญหากัน เป็นต้น
Read more
ร่วมทำบุญบริจาค-ออนไลน์ ขอเชิญร่วมสร้างกุศลกับทางวัดด้วยการบริจาค ทรัพย์ เพื่อใช้จ่ายในการฝึกอบรม-ปฏิบัติธรรม
Read more
สมทบทุนบุญนิธิฯ-ออนไลน์ ขอเชิญทุกๆ ท่านร่วมกุศลก่อตั้งกองทุนบุญนิธิฯ เพิ่มทุนหรือสมทบทุนกองทุนบุญนิธิฯ เพื่อการปฏิบัติธรรม ณ วัดอินทรวิหาร
Read more