ประวัติและผลงานพระเทพวิสุทธาภรณ์
ประวัติพระเทพวิสุทธาภรณ์
ชื่อ พระเทพวิสุทธาภรณ์ (ทองสืบ)
ฉายา สจฺจสาโร
อายุ 70
พรรษา 49
วิทยฐานะ น.ธ.เอก , ป.ธ.๓ , พธ.ม. (กิตติมศักดิ์)
   
ปัจจุบันดำรงตำแหน่ง
  เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
  เจ้าคณะเขตพระนคร
  รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 1
  ประธานมูลนิธิสมเด็จพระพุฒาจารย์ (โต พฺรหฺมรํสี)
  ประธานกองทุน บุญนิธิเพื่อการปฏิบัติธรรม
  ประธานองค์กรชาวพุทธ วัดพุทธสามัคคี ประเทศนิวซีแลนด์
  เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมกรุงเทพมหานคร หน่วยที่ 8
   
สถานะเดิม
   ชื่อ ทองสืบ
   นามสกุล พวงเงิน
   วันเกิด วันเสาร์ ที่ 3 มกราคม พ.ศ.2485 ปีมะเมีย
   สถานที่เกิด บ้านเลขที่ 35 หมู่ที่ 5 ตำบลหนองกลางนา อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
   นามบิดา นายเจียม พวงเงิน
   นามมารดา นางโป๊ะ พวงเงิน
 
บรรพชา เมื่อ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2497 ณ วัดโพธิ์เจริญ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี โดยมี พระอินทเขมาจารย์ วัดช่องลม ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็นพระอุปัชฌาย์
 
อุปสมบท เมื่อ วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2506 ณ วัดโพธิ์เจริญ ตำบลท่าราบ อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี
โดยมี พระโพธารามคณารักษ์ วัดเฉลิมอาสน์ ตำบลท่าชุมพล อำเภอเมืองราชบุรี จังหวัดราชบุรี เป็น พระอุปัชฌาย์
 
วิทยฐานะ พ.ศ.2504 สำเร็จชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนคุรุมิตรวิทยา อำเภอแก่งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ
  พ.ศ.2502 สอบไล่ได้นักธรรมชั้นเอก วัดเฉลิมอาสน์ สำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี
  พ.ศ.2506 สอบไล่ได้เปรียญธรรม ๓ ประโยค วัดเฉลิมอาสน์ สำนักเรียนคณะจังหวัดราชบุรี
   
  การศึกษาพิเศษ
  ประกาศนียบัตรพิมพ์ดีดภาษาไทย – อังกฤษ
  ความชำนาญการ
  อาจารย์วิปัสสนากรรมฐาน – งานการเผยแผ่
  งานนวกรรมก่อสร้าง – งานคอมพิวเตอร์
   
ที่อยู่ปัจจุบัน วัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
  144 ถนนวิสุทธิกษัตริย์
  แขวงบางขุนพรหม
  เขตพระนคร
  กรุงเทพมหานคร
  10200
   
สมณศักดิ์
   พ.ศ. 2527 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูฐานานุกรมใน ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร ที่ พระครูสรนาถวิเศษ
   พ.ศ. 2529 ได้รับแต่งตั้งเป็นพระครูฐานานุกรมใน ท่านเจ้าประคุณสมเด็จพระญาณสังวร ที่  พระครูธรรมธร
   พ.ศ. 2535 ได้รับพระราชทานตั้งสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นสามัญ  ในราชทินนาม  ที่  พระโสภณธรรมวงศ์  
   พ.ศ. 2545 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นราช  ในราชทินนาม  ที่  พระราชรัตนาภรณ์ 
   พ.ศ. 2554 ได้รับพระราชทานเลื่อนสมณศักดิ์เป็นพระราชาคณะ ชั้นเทพ  ในราชทินนาม  ที่  พระเทพวิสุทธาภรณ์ 
   
สัญญาบัตรภายในวัด  
   พ.ศ.2554 มีจำนวน 3 รูป
  พระราชาคณะ จำนวน 2 รูป ได้แก่
  1. พระเทพวิสุทธาภรณ์ (ทองสืบ สจฺจสาโร) อายุ 70 พรรษา 49
  วิทยฐานะ น.ธ.เอก, ป.ธ. 3, พธ.ม.(กิตติมศักดิ์)
  ตำแหน่ง
  - เจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง
  - เจ้าคณะเขตพระนคร
  - รองหัวหน้าพระธรรมทูต สายที่ 1
  - เจ้าสำนักปฏิบัติธรรมกรุงเทพมหานคร หน่วยที่ 8
   
  2. พระโสภณธรรมวงศ์ (วศก ปญฺญาอกฺโข)
  อายุ 38 พรรษา 18 วิทยฐานะ น.ธ.เอก, พธ.บ., ศศ.ม.
  ตำแหน่ง
  - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง
  - เลขานุการเจ้าคณะเขตพระนคร
   
  พระครูสัญญาบัตร  จำนวน 1 รูป  ได้แก่
  พระครูมหาพุทธาภิรักษ์ (พิษณุ ปิยสีโล)
  อายุ 45 พรรษา 22
  วิทยฐานะ น.ธ.เอก
  ตำแหน่ง
  - ผู้ช่วยเจ้าอาวาสพระอารามหลวง