ทำเนียบเจ้าอาวาสวัดอินทรวิหาร พระอารามหลวง

จริงๆ แล้ววัดอินทรวิหารนั้น โดยฐานะที่วัดนี้เป็นวัดเก่าแก่มาแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา คงจะมีเจ้าอาวาสที่ดูแลรักษา อารามมาหลายรูป (แม้ว่าอาจไม่โดยตลอด) แต่ยังไม่สามารถค้นหาหลักฐานมาอ้างอิงสนับสนุน เพื่อความคลี่คลายได้ และโดยหลักฐานเท่าที่ค้นพบปรากฏตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ตอนต้นลงมา1 มีดังต่อไปนี้...

  • รูปที่ 1 เจ้าคุณอริญญิกเถร (ด้วง) ชาวเวียงจันทน์ ประมาณ พ.ศ. 2321
  • รูปที่ 2 พระคระรรมานุกูล (ภู จนฺทเกสโร) พ.ศ. 2435 – 2467 (33 ปี)
  • รูปที่ 3 พระอินทรสมาจาร (เงิน อินฺทสโร) พ.ศ. 2467 – 2518 (51 ปี)
  • รูปที่ 4 พระครูวรภัตติคุณ (ภักดิ์ ปณฺฑิโต) พ.ศ. 2519 – 2528 (9 ปี)
  • รูปที่ 5 พระเทพวิสุทธาภรณ์ (ทองสืบ สจฺจสาโร) (พวงเงิน) 24 กุมภาพันธ์ 2529 – ปัจจุบัน
  1. "บันทึกประวัติสมเด็จพระพุฒาจารย์(โต)พรหมรังษี ", ทิพโกษา, มหาอำตาย์ตรี พระยา, หน้า 88